Samen werken aan onderwijs en opvang voor toekomst jeugd

Geplaatst op 11 maart, 2020 om 8:50 | In de categorie:

De gemeente Tytsjerksteradiel wil zich de komende jaren met alle betrokken partners inzetten voor het behouden en versterken van de kwaliteit van onderwijs en opvang.

‘Onderwijs is meer dan het leren van een vak’, aldus onderwijswethouder Andries Bouwman. ‘Onderwijs gaat ook over het vormen van je eigen persoonlijkheid in de samenleving. Daarmee is het niet alleen een taak voor scholen of kinderopvangorganisaties. Het gaat ons allemaal aan.’

De jeugd versterken

De gemeente staat voor grote uitdagingen. Door demografische ontwikkelingen staan leerlingenaantallen en daarmee het onderwijs- en opvangaanbod onder druk. De gemeente heeft een beleidsplan ‘Samen sterk in de basis’ opgesteld voor onderwijs en opvang in Tytsjerksteradiel. Het doel is om de jeugd te versterken zodat zij de uitvinders van hun eigen toekomst worden. Bouwman: ‘We werken samen voor de jeugd, samen voor goed onderwijs en kinderopvang, samen voor de toekomst van de kinderen in onze gemeente.’ Het beleidsplan gaat in op het grote belang van goed onderwijs en goede opvang voor alle kinderen in de gemeente in de leeftijd van 0-18 jaar. Het plan is geschreven in nauwe samenwerking met partners op het gebied van opvang, onderwijs, jeugd, welzijn en zorg.

Investeren in onderwijs en opvang
Door € 546.000,- extra van het rijk kan Tytsjerksteradiel de komende jaren steviger inzetten op een aantal zaken. In de periode 2020-2024 wil het college investeren in voorschoolse educatie en het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal en laaggeletterdheid. Ook wil ze extra investeren in meertaligheid, cultuureducatie, mediawijsheid en het uitbreiden van het aantal dagdelen peuteronderwijs op het AZC. Het college wil onderzoeken of zij de, in veel gevallen harde (financiële), grenzen tussen onderwijs en zorg kan doorbreken. Hiervoor gaat het college met de betrokken partners projecten ontwikkelen waar kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte en belemmeringen in hun ontwikkeling dichtbij huis, onderwijs en zorg op maat kunnen krijgen.

Donderdag 26 maart bespreekt de gemeenteraad het beleidsplan ‘Samen sterk in de basis’ opiniërend, waarna het beleidsplan in juni voor besluitvorming aan de raad wordt aangeboden.