Aangepaste Lintjesregen in Tytsjerksteradiel

Geplaatst op 24 april, 2020 om 3:03 | In de categorie:

Traditiegetrouw is er ieder jaar rond Koningsdag een Lintjesregen in Nederland, dit jaar op vrijdag 24 april. Vanwege het coronavirus was de Lintjesregen dit jaar in aangepaste vorm. Normaal gesproken worden de inwoners die een lintje krijgen met een smoes naar het gemeentehuis gelokt, zodat de uitreiking een verrassing is. Dit jaar zijn nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau vrijdagochtend gebeld door burgemeester Jeroen Gebben. Thuis ontvingen ze een oranje boeket bloemen. Het opspelden van de lintjes gebeurt op een later moment. Landelijk wordt hiervoor een nieuwe datum bepaald.

De volgende inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn benoemd:

Harmen van der Meulen (70) uit Noardburgum, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Harmen van der Meulen is al sinds 1994 bestuurslid en penningmeester van de Friese paardenfokvereniging “Ta it Bihâld”. Dit jaar heeft hij afscheid genomen van het bestuur en is hij benoemd tot erelid van de vereniging. Deze vereniging is voor het behouden van het Friese Paard en richt zich op fokkers van paarden uit noordoost Fryslân. De fokdagen op de Sumarreheide vormen het jaarlijkse hoogtepunt van de vereniging. Deze dagen maken onderdeel uit van de Hynstedagen Tytsjerksterdiel. Naast deze fokdagen worden er nog diverse andere activiteiten georganiseerd op het gebied van fokkerij en sport.

De heer Van der Meulen heeft zich ook altijd ingezet in de dressuurcommissie en in de redactie van het verenigingsblad It Alde Skaei en had zitting in het bestuur van het Dressuurkampioenschap Friesch Paard te Kootwijk (samenwerking van diverse fokverenigingen door het hele land). Al met al zet Van der Meulen zich al een kwart eeuw in voor de vereniging en doet dit nog steeds. Hij levert niet alleen een positieve bijdrage binnen de fokvereniging, maar ook binnen diverse andere organisaties waarin het Friese paard centraal staat. Zo is de heer Van der Meulen, sinds de oprichting in 1999, belangeloos penningmeester van de Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel. Dit is één van de grootste paardensportevenementen van Fryslân. Dit heeft hij tot op heden op een voortreffelijke wijze gedaan. Dit blijkt wel uit het feit dat de stichting de laatste jaren weer van een gezonde exploitatie kan spreken.

Daarnaast is de heer Van der Meulen bestuurslid en penningmeester van de Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân (GCF). Ook houdt hij zich vele uren met sponsorwerving bezig. Binnen de GCF en ook binnen het concours van Garijp is hij een stille kracht die zorgt voor continuïteit en rust in het geheel.

In 2005 was de financiële situatie van dorpshuis De Balstien in Noardburgum erg slecht. Het beheer ervan ging steeds moeizamer. Vanaf dat moment heeft hij samen met zijn broer Haike, alles in het werk gesteld om het dorpshuis van de ondergang te redden. Vanaf 2006 heeft hij zich als vrijwilliger maximaal ingezet om het dorpshuis tot één van de pijlers van de gemeenschap van Noardburgum te maken.

Haike van der Meulen (70) uit Noardburgum, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Haike van der Meulen heeft zich een zeer lange periode ingezet voor de Koninklijke Verenging “Het Friesch Paarden-Stamboek (KFPS)”. Niet alleen in de rol van bestuurder, maar met name als keurmeester. Binnen het jurycorps van het KFPS behoorde de heer Van der Meulen tot de meest kundige en geroutineerde juryleden. Op basis van zijn competenties fungeerde hij veelal als voorzitter van het juryteam.

Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de voorspoedige ontwikkeling van het Friese paard gedurende de afgelopen decennia. Deze rol speelde hij in Nederland maar ook ver daarbuiten. De heer Van der Meulen heeft veel gejureerd in Noord-, Centraal- en Latijns-Amerika, in Zuid-Afrika en ook in de meeste Europese landen. Als internationaal jurylid heeft hij dan ook zijn ambassadeursrol voor het Friese paard en haar stamboek met verve bekleed.

Dertien jaar lang was Haike van der Meulen, net als zijn broer Harmen, bestuurslid en penningmeester van de Friese paardenfokvereniging “Ta it Behâld”.

Samen met zijn broer wist hij het dorpshuis De Balstien in Noardburgum van de ondergang te redden. In 2006 heeft hij de voorzittershamer opgepakt en voerde als vrijwilliger vele verschillende werkzaamheden in en voor het dorpshuis uit. Mede dankzij de grote inzet van de heer Van der Meulen heeft Noardburgum een dorpshuis behouden waar alle dorpsgenoten heel blij mee zijn.

Gjalt Benedictus (69) uit Garyp, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanuit zijn voormalige loopbaan bij de Rabobank, maar ook privé, zet de heer Benedictus zich met grote inzet in voor de maatschappij. Hierbij maakt hij dankbaar gebruik van zijn grote netwerk en zijn expertise op het gebied van o.a. duurzaamheid en energie.

Zo heeft hij een kleinschalige bank en meisjesschool in Afrika opgericht. Vanuit zijn betaalde baan bij de Rabobank, met daarnaast vele uren vrijwilligerswerk, heeft de heer Benedictus een kleinschalige bank opgezet in Zuid-Senegal in het gebied Casamance. De ontluikende land- en tuinbouw in het land had dringend behoefte aan microfinancieringen.

Daarnaast is de heer Benedictus medeoprichter en bestuurslid van de Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG). In het jaar van de oprichting, in 2014, werd een overeenkomst gesloten met Greenchoice voor de levering van groene stroom en gas aan de inwoners van Garyp. Ook werden de eerste stappen gezet in de realisatie van een zonneweide. Vanwege risicobeperking werd in 2015 de Stichting “De Griene Greidde” opgericht om het zonnepark te realiseren. De heer Benedictus was bestuurslid van deze stichting. De voorbereiding voor de bouw van het zonnepark was toen al begonnen. Hij heeft veel tijd besteed aan het regelen van zaken als huurcontracten, aanlegvoorwaarden, verzekeringen, beveiliging, financiering en onderhoud.

In 2018 ging de pilot Aardgasvrij Garyp van start. Benedictus zit in de stuurgroep en houdt de vinger aan de pols in de aanpak van de pilot. Zijn drive is volgens eigen zeggen ‘de wereld te behouden voor kinderen en kleinkinderen’ en dit is de inspanning volgens hem meer dan waard!

Sinds het zonnepark operationeel is, wordt de monitoring m.b.t. de opgewekte energie ook door de heer Benedictus uitgevoerd. Het bijhouden van de opgewekte energie, bewoners van het dorp uitnodigen om klant c.q. lid te worden van dit duurzame initiatief en regelmatig naar buiten treden voor het zonnepark houdt hem nog steeds bezig.

Ook was Benedictus was van 2009 tot 2016 bestuurslid van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Vanuit deze vereniging zette hij zich volledig in op de thema’s Regionale Economie en de Energie(transitie). Daarnaast was hij met zijn specialistische kennis op het gebied van bestuurskunde van bijzondere betekenis voor de vereniging. De heer Benedictus is geen agrariër maar heeft wel uitgebreide kennis van de agrarische sector. Met name door zijn uitgebreide netwerk heeft hij NFW, ook buiten de boerenwereld, op de kaart gezet. Het verbinden van boeren, burgers en buitenlui is hem op het lijf geschreven. Via de Anno-themagroep Regionale Economie leverde hij daarin een grote bijdrage.

De heer Gjalt Benedictus is daarnaast van 1986 tot 2003 een zeer betrokken en actief gemeentelid van de PKN Kerk te Garyp. Hij heeft meerdere taken met veel inzet en toewijding opgepakt. Zo was hij o.a.: ouderling-kerkrentmeester bij de Gereformeerde Kerk, voorzitter Commissie van Beheer, voorzitter beroepingscommissie, voorzitter Samen op Weg-commissie en was hij betrokken bij de ‘Afrika groep’.

De heer Benedictus is al vanaf de oprichting (1980) een betrokken en actief lid van het CDA Tytsjerksteradiel, o.a. als raadslid (1994 tot 1998) en in 2006, 2010, 2014 en 2018 trad hij op als (in)formateur voor het beoogd college. Deze taken nam hij heel serieus. Hij was trouw aan beleid en afspraken en had aandacht voor de medemens.

Tot slot is hij medeoprichter van de Stichting Skûtsjesilen yn de Wâlden. Dit is een initiatief om, in samenwerking met bonden en skûtsjeschippers, skûtsjesylwedstrijden te houden op de Burgumermar. De heer Benedictus was voorzitter van deze stichting. Deze taak pakte hij voortvarend en enthousiast op, samen met andere vrijwilligers en sponsoren. Het vergde pioniersmentaliteit en doorzettingsvermogen om zo wedstrijden, die tot 1970 met regelmaat plaatsvonden in de Wâlden, in oude glorie te herstellen. Tot veel genoegen van veel skûtsjesylliefhebbers is de stichting erin geslaagd van dit zeilevenement een jaarlijkse traditie te maken.

Loltje van der Zee-van der Heide (70) uit Eastermar, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van der Zee was van 2007 tot 2013 (twee periodes van drie jaar, de maximumtermijn) lid van het landelijk bestuur van de Chr. Vrouwenbeweging ‘Passage’. In deze periode heeft ze zich meer dan gewoon ingezet voor de organisatie. Zij was vooral zeer bekwaam in het ondersteunen van de provinciale besturen en reisde daarvoor vaak naar alle provincies. Zij heeft de gave om mensen van goede adviezen te voorzien zonder drammerig of sturend over te komen. Voor een vereniging als ‘Passage’ is deze kwaliteit van groot belang en waarde.

Niet alleen in de vereniging, maar ook in de Nederlandse Vrouwenbeweging als geheel, had zij een belangrijke stem. Zij zette zich in voor zoveel mogelijk samenwerking tussen vrouwenorganisaties. Niet alleen op het gebied van belangenbehartiging maar ook op het gebied van kennis en inzicht over het vinden en binden van de vrijwilligers. Deze zijn voor al deze organisaties allemaal onmisbaar.

Sinds 1975 (met onderbrekingen) is mevrouw Van der Zee actief voor de Christelijke vrouwenbeweging in haar eigen woonplaats Eastermar. Zij bekleedde verschillende functies, zoals: secretaresse, Presidente, Regiovrouw en aanspreekpunt voor Noord-Oost Friesland. Ook was zij lid van de geschillencommissie Passage.

Mevrouw Van der Zee is sinds 1983 lid van het Chr. Gemengd koor ‘Ta Gods Eare’. Zij heeft diverse keren een bestuursfunctie bekleed (secretaris en penningmeester). Zij houdt zich ook bezig met de lootjesverkoop op braderieën en doet alle andere voorkomende werkzaamheden.

Namens het koor ‘Ta Gods Eare’ heeft mevrouw Van der Zee vier jaar, van 2010 tot 2014 in het bestuur van de Christelijke Federatie van Muziekverenigingen in Tytsjerksteradiel gezeten. Zij had daar de functie van voorzitter. De federatie is een organisatie die de structurele bijdrage van de gemeente Tytsjerksteradiel verdeelt onder de aangesloten koren. In 2011 dreigde de subsidie gestopt te worden door de gemeente. Het federatiebestuur heeft dit weten te voorkomen.

Van der Zee heeft zich gedurende een lange periode telkens ruimschoots en ver boven het gewone ingezet voor de Protestantse Gemeente Eastermar en voor de mensen die daarbij betrokken zijn. In de periode 2016-2018 kreeg ze als kerkenraadsvoorzitter een grote klus voor de kiezen. Eén van de predikanten werd ziek en moest uiteindelijk losgemaakt worden van het werk. Mevrouw Van der Zee organiseerde samen met anderen een vervanger en bovendien moest de opvolging geregeld worden. Dat mevrouw Van der Zee oog voor detail had, was een groot geluk voor de kerkgemeenschap en soms een pittige last voor haar zelf om te dragen.

Johanna Sjoerdtje (Jo) de Vries-Hoekstra (82) uit Burgum, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw De Vries-Hoekstra is gedurende haar hele leven een betrokken lid van de Protestantse gemeente in Burgum geweest. Tot 2007 was zij lid van de Hervormde gemeente in Burgum en daarvoor in Feanwâlden. Afgelopen 30 jaar was zij actief lid van en werkzaam voor de gemeente. Op verschillende manieren heeft zij zich ingezet voor de naasten in haar omgeving. Naast lid van de Kerkenraad is zij bestuurslid van de grote cantorij van de Protestantse gemeente in Burgum en lid en bestuurslid van de Herfoarme Frouljusvereniging. Zij verzorgt al jaren het vervoer van ouderen van en naar de kerk. Ook het vervoer naar de vrouwenvereniging en de zangavond van de grote Cantorij regelt mevrouw De Vries. Daarnaast verzorgt zij op woensdagmorgen de koffieochtenden in De Stryp in Burgum. Wekelijks bezorgt zij per fiets 130 nieuwsbrieven en onderhoudt zij de tuinen van mensen die dat op dat moment zelf even niet kunnen.

Vermeldenswaardig is dat mevrouw in haar privésituatie, ondanks de zorg en het verdriet, zich het lot aantrekt van twee kleinkinderen die opgenomen zijn in een pleeggezin elders. Zij komen regelmatig logeren en zij maakt leuke uitstapjes met hen.

Mevrouw De Vries is een groot dierenliefhebber. Zij heeft in haar tuin zowel kleine als grotere gewonde dieren verzorgd. Hierover heeft zij contact met medewerkers van de dierenopvang in Ureterp. Gewonde dieren worden door haar naar het dierenopvangcentrum vervoerd. Als een veearts noodzakelijk is, wordt deze ingeschakeld en betaalt mevrouw De Vries zelf de kosten.

Daarnaast was mevrouw betrokken bij twee reddingsacties. De eerste was in 1976. Een Duitse personenauto met twee inzittenden reisde van Groningen naar de Afsluitdijk. Door onbekende oorzaak raakte ter hoogte van Noardburgum de auto van de weg en belandde in een brede diepe sloot. Mevrouw De Vries zag het gebeuren en sprong in het water om de beide inzittenden uit de auto te halen. Zij redde het leven van beide inzittenden. Als waardering en dank werd aan mevrouw De Vries een oorkonde door de stichting “Kavalier der Strasse” in Keulen uitgereikt.

De tweede reddingsactie was in 2018. Twee jonge kinderen speelden op een terrein aan de zuidkant van Burgum. Bij aanpassingen van grondgebieden werd hier een wal gedempt met modder en zand. De beide kinderen raakten al spelend in de zandpoel en zakten weg in het zand. Mevrouw De Vries, die op dat moment met haar beide hondjes wandelde, hoorde de kinderen huilen en zag de kinderen wegzakken. Zij sprong in de zand/modderpoel om de beide kinderen te redden. Zelf wegzakkend in de drijfgrond wist ze beide kinderen naar de kant te krijgen.

Aukje Miedema-Klomp (82) uit Hurdegaryp, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Miedema is sinds 1984 vrijwilligster bij verpleeghuis Bennema State in Hurdegaryp. Zij vervult hier verschillende rollen. Zo is zij de medeoprichter van de maandelijkse bingo. Zolang iedereen zich kan heugen is het ‘Aukje van de bingo’. Zij maakt het rooster, zorgt voor nieuwe vrijwilligers ter ondersteuning van de bingo, zorgt voor vervanging bij ziekte en is voor de medewerkers het aanspreekpunt. Deze bingo draait op ‘haar’ groep vrijwilligers. Daarnaast is zij inzetbaar bij koffieconcerten die een paar keer per jaar worden gehouden. Mevrouw Miedema haalt dan de bewoners op, schenkt koffie, ruimt op en ondersteunt waar ze kan. Ook bij de jaarlijkse open dag van de St. Vrienden van Bennema State helpt zij altijd en bemant ze vaak de stand met de Amerikaanse verloting.

Al jarenlang werkt mevrouw Miedema mee aan talloze activiteiten van de kerk (Protestantse Gemeente Hurdegaryp). Soms op de voorgrond maar ook vaak als stille kracht. Zo verspreidt zij tot op heden al meer dan dertig jaar elke maand het evangelisatieblad ‘De Elisabethbode’ op een aantal adressen in Hurdegaryp. Daarnaast zingt zij in het gemengd koor en heeft zij een groot aantal jaren jeugdclubs geleid. Ook heeft zij talloze bezoekjes afgelegd namens de kerk, de gemeenschapskring en het verjaardagsfonds.

Het vakantiebureau is een onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). De vakantieweek is bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben in verband met hun leeftijd, gezondheid of lichamelijke beperking. Gedurende 10 jaar heeft mevrouw Miedema elk jaar een week meegewerkt als vrijwilliger in de vakantieweek. Alleen dankzij de inzet van vrijwilligers zoals mevrouw Miedema, is het voor het vakantiebureau mogelijk om ieder jaar zo’n 2.700 gasten een onvergetelijke vakantieweek te bezorgen.

Aukje Miedema is al 12 jaar als vrijwilligster betrokken bij het verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden. Hier verzorgt zij eens per 6 weken de soosavond. Mevrouw nodigt de bewoners uit om deel te nemen aan deze activiteit. Zij begeleidt de bewoners van hun kamers naar de zaal en na afloop van de activiteit weer terug.

In Hurdegaryp bezoekt zij dagelijks oude of zieke mensen. Ook ’s nachts als dat nog nodig is. Vanaf 1984 geeft zij hulp aan een gezin in Warschau in de vorm van bezoek, geld en goederen. Hiervoor heeft zij zelfs Poolse les gevolgd. Ook verstrekt mevrouw Miedema vanaf 1975 mantelzorg aan geestelijk beperkte buren na de geboorte van hun dochter. Later heeft zij geholpen met uithuisplaatsing van de dochter in een pleeggezin in de buurt en begeleidt zij ook de pleegouders. Ook was zij mantelzorger voor haar moeder en echtgenoot, hielp mee met het stembureau op Bennema State en was coördinator van de Simavi Collecte.